Zásady ochrany osobních údajů

V souladu s poskytováním našich produktů a služeb pracujeme s některými vašimi osobními údaji. Uvědomujeme si důležitost jejich ochrany, proto při jejich zpracovávání postupujeme zodpovědně a výhradně v souladu s platnou legislativou.

V souladu se Všeobecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, dále jen "Nařízení") bychom vás rádi informovali o tom,

 • jaké osobní údaje shromažďujeme,
 • na jaké účely osobní údaje využíváme,
 • zda a komu je poskytujeme,
 • jaká práva máte v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů,
 • jakým způsobem tato práva u nás můžete uplatnit,

Naše kontaktní údaje v záležitostech ochrany osobních údajů.

Naše společnost (e-win s.r.o., IČO: 24763888) vystupuje jako tzv. provozovatel osobních údajů. Proto jsme povinni oznámit vám celou řadu informací o tom, jak s vašimi údaji nakládáme. Pokud však budete mít i přesto dotazy nebo budete chtít uplatnit svá práva ve věcech zpracování osobních údajů, obraťte se prosím na naši odpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů:

elektronický kontakt:
gdpr@e-win.cz

písemný kontakt:
e-win s.r.o.
Jaurisova 515/4
140 00 Praha 4 – Michle
Czech Republic

Jaké osobní údaje zpracováváme?

 • identifikační údaje (firma, případně jméno a příjmení, IČO, DIČ, IČ DPH, námi vytvořené ID),
 • adresní údaje (zejména adresa místa podnikání, kraj, vaše e-mailová adresa, telefon a případně i adresa vašich internetových stránek),
 • popisné (zejména pracovní zařazení, akademický titul).

Účely využití osobních údajů

 • K vyhodnocení zadané nabídky na našem portálu,
 • Pro účely komunikace s našimi uživateli,
 • Pro účely marketingu.

Osobní údaje, které získáváme jinak než přímo od vás

V rámci společných kampaní můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i my a pro účely kampaní, případně pro účely řádného splnění smlouvy a můžeme je kombinovat.
V případě, že vaše osobní údaje budou prodány jinému subjektu, budeme vás o tom předem informovat včetně uvedení toho, komu osobní údaje prodáváme. Také pokud někdo prodá vaše osobní údaje nám, musí vás o tom stejně předem informovat.

Předávání osobních údajů do třetích zemí

Osobní údaje zpracováváme v České republice, případně v členských státech EU. Do třetích zemí mimo EU osobní údaje nepřenášíme.

Vaše práva v souvislosti s tím, že zpracováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme korektním a transparentním způsobem, v souladu s právními předpisy. Dále uvádíme vaše práva, která vám vznikla v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na přístup k vašim osobním údajům jako tzv. dotčené osoby. Dále máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je to tak, máte právo vyžádat si kopii těchto osobních údajů.

Případné kopie osobních údajů vám mohou být poskytnuty elektronicky ve formě, která se běžně používá. Pro účely ověření totožnosti osoby žádající přístup k osobním údajům musíme trvat na opatřeních sloužící k ověření vaší totožnosti.

Právo na opravu osobních údajů

Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo nás požádat o jejich opravu nebo doplnění.

Právo na vymazání ("právo na zapomenutí")

Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se vás týkají, za předpokladu, že je daný kterýkoli z níže uvedených důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány (viz jednotlivé účely zpracování uvedené v kapitole 3),
 • odvolali jste vámi udělený souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány a současně neexistuje žádný další právní důvod zpracování (např. naše povinnost zpracovávat tyto osobní údaje způsobem nám uloženým právním předpisem),
 • vznesli jste námitky proti zpracování a vyšlo najevo, že na naší straně neexistují žádné dostatečné oprávněné zájmy, pro které bychom měli právo tyto osobní údaje zpracovávat,
 • osobní údaje byly zpracovávány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování, a to v kterémkoli z následujících případů:

 • pokud napadnete správnost osobních údajů (v takovém případě doporučujeme spíše využít právo na jejich opravu,
 • zpracování je protizákonné, ale odmítáte vymazání takových osobních údajů,
 • pokud nás požádáte, můžeme vaše vybrané osobní údaje zpracovávat i potom, když již nejsou nezbytné pro účel, pro který jste nám je poskytli (např. v souvislosti s uplatněním nároku u soudu, ke kterému zpracovávané osobní údaje potřebujete),
 • pokud máte námitky vůči zpracování, přičemž není jasné, zda náš oprávněný zájem převažuje nad vašimi oprávněnými zájmy.

Právo na přenos osobních údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a případně právo přenést tyto údaje k jinému subjektu, aniž bychom vám v tom bránili.

Máte stejně právo požádat nás o přenesení svých osobních údajů jinému k subjektu, který vystupuje v roli tzv. provozovatele osobních údajů, pokud to bude technicky možné.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely, které takový souhlas vyžadují, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat.

Právo podat stížnost orgánu dozoru

Pokud máte za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte také právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud budete přešlapy řešit nejprve s námi. Vždy nás můžete snadno kontaktovat prostřednictvím našich kontaktních údajů

Jak můžete uplatnit svá práva

Svá práva na ochranu osobních údajů lze uplatnit písemně nebo elektronicky.

Upozorňujeme na to, že pro účely ověření vaší totožnosti budeme brát ohled na žádost, kterou jste:

 • odeslali doporučeným dopisem nebo
 • odeslali z e-mailové adresy, která je evidována přímo na vaši osobu

Informace o vybavení žádostí nebo námitek a přijatých opatřeních

Na vaše žádosti, námitky a jiné podání budeme reagovat co nejrychleji. Nejpozději do jednoho měsíce od doručení vaší žádosti či námitky vás budeme informovat o přijatých opatřeních nebo o tom, proč jsme vaší žádosti či námitce nevyhověli. Pokud bude vyřízení obzvláště složité nebo dostaneme velký počet žádostí, můžeme uvedenou lhůtu prodloužit až o dva měsíce, o čemž vás musíme informovat už v průběhu prvního měsíce a uvést důvody pro odklad.