Podmínky použití Aplikace kalkulačka e-win

Před vytvořením uživatelského účtu si prosím pečlivě přečtěte Podmínky použití Aplikace kalkulačka e-win (dále jen Podmínky).

VYTVOŘENÍM UŽIVATELSKÉHO ÚČTU DOCHÁZÍ K UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A K POSKYTNUTÍ LICENCE V SOULADU S TĚMITO PODMÍNKAMI A ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. POKUD S PODMÍNKAMI NEBO ZÁSADAMI NESOUHLASÍTE, UŽIVATELSKÝ ÚČET NEVYTVÁŘEJTE ANI SLUŽBU NEPOUŽÍVEJTE.

1. Slovník pojmů

 • Webová Aplikace je softwarová Aplikace kalkulačka e-win přístupná prostřednictvím webových stránek, dostupných v internetovém prohlížeči na adrese https://www.e-win.cz, www.e-win.cz, licence.e-win.cz nebo licence.ewin.cz (dále jen „webové stránky“). Webová aplikace je webová služba sloužící primárně k vytvoření poptávky, cenové nabídky a jejich tisku či odesílání e-mailem na adresu obchodních partnerů, její součástí je i Webová aplikace.
 • Uživatelský účet si vytváří každý uživatel (dále také jako „vy“), který má zájem o užívání Aplikace a je nezbytnou podmínkou pro poskytování služeb Provozovatelem.
 • Provozovatelem Aplikace je společnost e-win s.r.o., Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 - Michle, IČ 24 763 888, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 172384 (dále také jako „my“).

2. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Podmínky upravují užívání Aplikace. Dohodneme-li se s Vámi na individuálních podmínkách užívání Aplikace, mají vždy přednost a tyto Podmínky se použijí v rozsahu neupraveném individuálním ujednáním mezi námi a Vámi.
 2. Při vytváření Uživatelského účtu je uživatel povinen zadat pravdivé a úplné údaje vztahující se k jeho osobě a Firmě, které budou následně použity v hlavičce účetního dokladu. Nakládání s osobními údaji, které nám poskytnete, upravují Zásady ochrany osobních údajů.

3. Licence

 1. Aplikace je autorským dílem ve smyslu autorského zákona a majetková práva k ní vykonává Provozovatel.
 2. Založením Uživatelského účtu Vám poskytujeme osobní, nepřenosnou, nevýhradní licenci k používání Aplikace. Licence se uděluje po dobu trvání uživatelského účtu a pouze pro užití při Vaší podnikatelské činnosti. Předmětem licence je poskytnutí oprávnění k užívání Aplikace prostřednictvím GUI, nezpřístupníme Vám zdrojové kódy Aplikace, pokud se nedohodneme jinak. Reverzní inženýrství Aplikace není dovoleno. Užívání externích služeb není předmětem licence.
 3. Licence se uděluje jako bezúplatná nebo úplatná v závislosti na zvoleném tarifu užívání, jak uvádíme v čl. V. Odměna za licenci je vždy zahrnuta v odměně za užívání dle čl. 5.
 4. Předmětem licence není oprávnění užívat grafické prvky uživatelského rozhraní Aplikace rozmnožováním, rozšiřováním nebo sdělováním veřejnosti. Uživatel není oprávněn Aplikaci nebo její prvky pozměňovat a/nebo vytvářet odvozená díla.
 5. Licenci není možné postoupit ani udělit podlicenci, a to ani částečně.
 6. Toto licenční ujednání upravuje také užívání jakýchkoli aktualizací Aplikace, kterými nahradíme nebo doplníme původní Aplikaci, pokud taková aktualizace nebude spojena se samostatnou licencí, kdy by měly přednost podmínky samostatné licence.
 7. Aplikaci není možné užívat způsobem, který by narušoval práva Provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje veškerá práva, k jejichž výkonu nejste těmito Podmínkami nebo Zásadami ochrany osobních údajů oprávněni.
 8. Licence zaniká stejným způsobem jako smlouva o poskytování služeb dle čl. VIII odst. 1.
 9. Uživateli nenáleží jakákoliv oprávnění ve spojení s ochrannými známkami Provozovatele.

4. Práva a povinnosti uživatelů

 1. Prostřednictvím Aplikace můžete tvořit cenové nabídky, oslovovat zákazníky kteří si přes Aplikaci vytvořili cenové nabídky, spravovat kontaktní informace zákazníků kteří si vytvořili cenové nabídky, vytisknout případně uložit ve formátu PDF cenové nabídky.
 2. Z vygenerovaných dokladů není dovoleno odstraňovat nebo měnit jakákoliv označení, loga, název a údaje o Provozovateli nebo Aplikaci. Pokud tak učiníte Vy nebo osoba, jíž jste do Aplikace poskytli přístup, neodpovídáme za případnou škodu tím způsobenou.
 3. Všechna data, která si do našich databází uložíte, jsou pouze Vaše a Vy k nim máte všechna práva a odpovědnost za jejich obsah.
 4. Provozovatel je oprávněn bez předchozího oznámení zrušit účet uživatele nebo jinak zamezit užívání Aplikace, o kterém se lze důvodně domnívat, že porušuje Podmínky, nebo používá Aplikaci v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy a obecně uznávanými etickými a morálními principy a obecně uznávanými pravidly používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet nebo dokonce k páchání či napomáhání trestné činnosti, přestupků či jiných deliktů, a to bez ohledu na zvolený tarif užívání.
 5. Provozovatel je oprávněn zrušit bez předchozího oznámení účet uživatele, pokud se na něj uživatel nepřihlásil déle než 6 měsíců.
 6. Bez ohledu na zvolený tarif může uživatel svůj účet zrušit v rozhraní správy svého uživatelského účtu zasláním požadavku na zrušení Zákaznické podpoře.
 7. Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením Uživatelského účtu nebo zamezením jeho užívání před uplynutím předplacené doby dle čl. V ve shora uvedených případech.
 8. Zrušením Uživatelského účtu dochází k ukončení poskytování veškerých služeb v Aplikaci a současně k vymazání veškerých dat v Aplikaci.

5. Úplata za užívání Aplikace

 1. Aplikace je poskytována v jedné verzi.
 2. Platba za Aplikace proběhne dopředu na zvolené fakturační období prostřednictvím bankovního převodu na základě vystavené zálohové faktury.
 3. V případě, že jste se rozhodli pro platbu bankovním převodem, vystavíme Vám před koncem fakturačního období zálohovou fakturu na částku odpovídající Vámi zvolené délce fakturačního období a zašleme ji na e-mail uvedený při registraci.
 4. V případě neuhrazení ceny za Aplikaci si Provozovatel vyhrazuje právo zrušit přístup k Aplikaci.

6. Odpovědnost za vady

 1. Provozovatel nenese odpovědnost za soulad náležitostí Aplikací vygenerovaných dokladů s obecně závaznými právními předpisy a za správnost a úplnost dalších výstupů Aplikace, předávaných obchodním partnerům a dalším subjektům. Je pouze na uživateli, aby se ujistil o jejich úplnosti, správnosti a bezchybnosti.
 2. Poskytovatel neodpovídá za vady ani škody, či ztráty dat, způsobené při využívání Aplikace, nebo jejími výstupy, pokud byly způsobeny uživatelem, třetími osobami nebo překážkami vzniklými nezávisle na vůli Provozovatele, zejm. za vady či škody způsobené nesprávným užíváním Aplikace nebo užíváním v rozporu s pokyny Provozovatele, neodborným zásahem do Aplikace, do systémového programového vybavení a prostředí, způsobené nedostatečným zabezpečením lokální sítě uživatele nebo jeho počítačů, popř. útokem hackerů nebo jiným obdobným vnějším zásahem, nebo vzniklé v důsledku poškození způsobeného nesprávnou funkcí programů jiných výrobců instalovaných v zařízení uživatele. Chybová hlášení a jiné obdobné projevy, které nemají vliv na funkčnost a nezpůsobují podstatné odchylky od sjednaných vlastností Aplikace se považují za vadu software, která nemá vliv na jeho užívání.
 3. Provozovatel nenese odpovědnost za zobrazení informací na uživatelském zařízení a za dostupnost webové stránky v jakémkoliv čase a místě.

7. Údržba Aplikace a další ujednání

 1. Z důvodu snahy o maximální kvalitu služeb poskytovaných prostřednictvím Aplikace je nutné provádět její nepravidelnou údržbu. O plánovaných odstávkách Aplikace vás budeme informovat. V době provádění údržby nemusí být Aplikace dostupná. Provozovatel může provádět úpravy Aplikace, přidávat nové funkce a vlastnosti. Za dobu nefunkčnosti Aplikace v důsledku údržby nenáleží uživateli finanční kompenzace.

8. Závěrečná ustanovení

 1. Vytvořením uživatelského účtu (kliknutím na link v ověřovacím e-mailu v průběhu registrace) dochází ke vzniku smlouvy o poskytování služeb mezi Provozovatelem a uživatelem. Obsah smlouvy tvoří tyto Podmínky ve znění platném ke dni vytvoření uživatelského účtu případně ve znění pozdějších změn. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá po dobu trvání uživatelského účtu a zaniká zrušením účtu nebo zánikem uživatele nebo Provozovatele bez právního nástupce.
 2. Vytvořením uživatelského účtu (kliknutím na link v ověřovacím e-mailu v průběhu registrace) dále dochází ke vzniku smlouvy o zpracovávání osobních údajů mezi Provozovatelem a uživatelem, přičemž obsah smlouvy tvoří příslušná ustanovení Zásad pro ochranu osobních údajů a Podmínek v přiměřeném rozsahu ve znění platném ke dni vytvoření uživatelského účtu případně ve znění pozdějších změn. Smlouva se uzavírá po dobu trvání uživatelského účtu a zaniká zrušením účtu nebo zánikem uživatele nebo Provozovatele bez právního nástupce.
 3. Je-li některá část těchto Podmínek neplatná, nemá to vliv na platnost ostatních ujednání. Smluvní strany výslovně vylučují ustanovení § 557 občanského zákoníku.
 4. Smluvní vztahy vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb nebo smlouvy o zpracování osobních údajů mezi Provozovatelem a uživatelem se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem a autorským zákonem a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
 5. Pro případ vzniku sporu v souvislosti nebo na základě těchto Podmínek se bude vždy aplikovat české právo. Příslušným k řešení takového sporu bude v případě, že bude věcně příslušným k projednání sporu okresní soud, Městský soud v Praze. Pokud bude věcně příslušným k projednání sporu krajský soud, bude spor mezi stranami rozhodovat Krajský soud v Praze.
 6. Podmínky můžou být Provozovatelem měněny především z důvodu vývoje cen, na nichž je poskytování Aplikace závislé, z důvodu změny právní regulace oblasti, v níž Poskytovatel působí a v rámci níž poskytuje služby Aplikace či z důvodu vývoje technologií využívaných při provozování či užívání Aplikace. Změna Podmínek bude uživatelům oznámena elektronickou zprávou na uživatelský účet prostřednictvím Aplikace nebo prostřednictvím emailu na e-mailovou adresu uvedenou uživatelem při registraci. V případě, že si uživatel nebude přát být vázán navrhovanou změnou Podmínek užití, má právo změnu odmítnout a poskytování služeb vypovědět s výpovědní dobou 14 dní. Poskytování služeb uživatel vypoví elektronicky zasláním zprávy prostřednictvím svého uživatelského účtu nebo e-mailem Provozovateli. Ke dni uplynutí výpovědní doby Provozovatel uživateli zruší uživatelský účet. Částka odpovídající nevyčerpanému tarifu se zákazníkovi nevrací. V případě, že uživatel svůj účet nezruší zasláním oznámení do 14 dní od oznámení změny Podmínek, má se za to, že s novými Podmínkami souhlasí.
 7. Podle změněných Podmínek podle odst. 6 se řídí i právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti nových Podmínek, avšak vznik práv a povinností, ke kterým došlo přede dnem nabytí účinnosti změn Podmínek, se posuzují podle dosavadního znění Podmínek.
 8. Podmínky jsou platné a účinné od 1. 11. 2020.